29

POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Mercanlar MutfakEşyalarının gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde;  insan, alt yapı,yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığınıgöstermek, risk yönetimini güvencealtına almak, Kalite ve bilgigüvenliği yönetimi süreç performansınıölçmek ve  bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olanilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

 

Kalite Politikamız

 

·      Tüm çalışanlarımızınkatılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak

·      Çevresel faktörleri veiş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemişartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

·      Kalite standartlarımızıen yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek,uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçifirma olmak,

·      Mevzuatlar çerçevesindehizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızınmemnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

·      Çalışanlarımızınsunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştiricieğitimler almalarını sağlamak,

·      Müşteri ihtiyaçlarınıve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarakkarşılanacağını sağlamak,

·      Hizmetlerin sunumunu veuygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetininartırılması sağlamak,

·      Müşteri memnuniyetininartırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

·      Toplam kaliteye enekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimleringüvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin enönemli görevidir.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

·      Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek  ve uygulamak

·      Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yöneliktehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerinbelirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

·      Tehditlerin varlıklar üzerindekigizlilik, bütünlük, erişilebilirliketkilerini değerlendirmeye yönelik birçerçeveyi tanımlamak.

·      Risklerin işlenmesiiçin çalışma esaslarını ortaya koymak.

·      Hizmetverilen kapsam bağlamında teknolojikbeklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

·      Tabi olduğu ulusal veyauluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuatgereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğanyükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış  paydaşlara yönelik firmasal                       sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

·      Hizmetsürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

·      Gerçekleşebilecek bilgigüvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek veolayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

·      Maliyet etkin birkontrol altyapısı ile bilgigüvenliği seviyesini zaman içindekorumak ve iyileştirmek.

·      Firma itibarını geliştirerek,bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaktır.

Çevre Politikamız

 

MercanlarMutfak Eşyaları olarak Plastik ahşap ,Metal,Porselen ,Cam ve Seramik Aksesuarlı Züccaciye Ürün Tasarımı ,Üretimi ,Montajıve Plastik Parça Kalıp üretimi, gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve buişlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlemfaaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlikönlemleri kapsamında; çalışılan herkuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğininazaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması veyaygınlaştırılması amacıyla züccaciye sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek vesürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraberyeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en azaindirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileriteknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

Mercanlar Mutfak Eşyaları olarak Plastik ahşap,Metal ,Porselen ,Cam ve Seramik Aksesuarlı Züccaciye Ürün Tasarımı ,Üretimi,Montajı ve Plastik Parça Kalıp üretimi, gümrük ve dış ticaret işlemlerini vebu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlemfaaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığıgüvenlik önlemleri kapsamında;Ulusalve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerinemniyetli işletilmesini sağlamak,

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasınınönlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasalgereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygunhizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Tehlikelerin tespit için risk değerlendirmeçalışmaları yapmak ,tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak yada riskleri azaltmak

Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı veortak karar ile aksiyonlar almak

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerekve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığıile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek,İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasınısağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerinivermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemidevamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekliönlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleriyapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması vegerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazırbulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tümpersonelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Renga 2021 Kataloğumuzu İndirin

Renga 2018 Broşürümüzü İndirin